Shërbime inxhinierike

SHËRBIMET

Projektim

 • Arkitekturë
 • Statikë
 • Hidroinstalime
 • Termoinstalime
 • Elektroinstalime
 • Rrugë të gjitha kategorive
 • Kanalizim fekal
 • Kanalizim atmosferik
 • Ujësjellës
 • Sinjalizim
 • Instalime të elektrikes
 • Instalime të ngrohjes
 • Lumenj
 • Ura
 • Shtigje të atraksioneve turistike

Mbikëqyrje

 • Mbikëqyrje e punëve Arkitektonike
 • Mbikëqyrje e punëve të Konstruksionit
 • Mbikëqyrje e punëve të Hidroteknikës
 • Mbikëqyrje e punëve të Ngrohjes
 • Mbikëqyrje e punëve të Elektrikes
 • Mbikëqyrje e punimeve në rrugët të gjitha kategorive
 • Mbikëqyrje e punimeve në kanalizim fekal
 • Mbikëqyrje e punimeve në kanalizim atmosferik
 • Mbikëqyrje e punimeve në ujësjellës
 • Mbikëqyrje e punimeve në sinjalizimit
 • Mbikëqyrje e punimeve në instalime të elektrikes
 • Mbikëqyrje e punimeve në instalime të ngrohjes
 • Mbikëqyrje e punimeve në lumenj
 • Mbikëqyrje e punimeve në ura

Shërbime tjera inxhinierike

 • Rilevime për nevoja të ndryshme
 • Monitorim gjeodezik i punimeve
 • Piketimi i objekteve
 • Mbikëqyrje gjeodezike

PSE NE?

Eksperienca

Eksperienca paraqet ndër asetet kryesore të kompanisë tonë, me më shumë se 15 vite eksperiencë në fushën e projektimit, mbikëqyrjes dhe ndërtimit, në projekte shtrirë në gjithë territorin Kosovës dhe në rajon

Teknologjia

Për të siguruar zgjidhje adekuate në problemet moderne kompania jonë investon vazhdimisht në teknologjitë e reja, si nga aspekti i software po ashtu edhe në hardware duke qenë gjithnjë në hap me kohën

Siguria

Me kalimin e kohës është dëshmuar kualiteti i punës së kompanisë tonë, duke e entabluar antonimin e AL-enginnering me fjalën kualitet

© Copyright - AL Engineering sh.p.k